11-2-17 HCHC Min.pdf

11-2-17 HCHC Min
November 2, 2017 HCHC meeting minutes
11-2-17 HCHC Min.pdf